ENGELLİ HAKLARI

     Engelli hakları, mevcut engel durumu nedeniyle engellilerin, engelsiz bireyler gibi eşit haklara erişiminin sağlanması için engellilere verilen pozitif ayrıcalık sağlayan haklara verilen genel addır. Bu hakların tüm velilerimiz tarafından bilinmesi bizim için önemli bir amaçtır. Bu hakların bilinmesini amaçladığımızdan dolayı velilerimiz için kısa bir derleme yapmış bulunmaktayız.

 

* ALO 183 HATTI

   Aile, Kadın, Çocuk, Engelli ve Sosyal Hizmet Danışma hattıdır. 7 gün 24 saat çalışma esasına göre hizmet vermektedir.

 

* ENGELLİ KİMLİK KARTI  

   Engellilerin çeşitli hak ve hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen karttır. Engelli kimlik kartı almak için; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne müracaat edilir.

 

* ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİM HAKLARI

         Engelli bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda;

  • Genel eğitim
  • Özel eğitim
  • Mesleki eğitim alma haklarına sahiptirler.

 

* Kaynaştırma Eğitimi ( Entegrasyon)

    Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim ve öğretimlerini normal gelişim gösteren akranları ile birlikte normal sınıflarda sürdürme esasına dayanan, destek hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır.

    İl Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından daha önce okul müdürlüğünce tespit edilen öğrenciler incelemeye alınır. Yapılan inceleme sonucunda özel eğitime ve kaynaştırma eğitimine alınacak öğrenciler belirlenerek  uygun sınıflara yerleştirilir.

 

*Engelli Bireyin Ailesine Yönelik Eğitim Hizmetleri

       Aile eğitimi, tüm eğitim kademelerindeki engelli bireyin eğitimine katkı sağlanmasını amaçlayan “Rehberlik ve Danışmanlık” hizmetlerini içeren bir eğitimdir. Aile eğitim hizmetleri rehberlik ve araştırma merkezleri özel eğitim okul ve kurumları, kaynaştırma uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanır ve yürütülür.İhtiyaç halinde bu hizmet evlerde devam ettirilir.

*Muhtaç Aylığı

  Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla muhtaç durumda bulunan engelliler ile yetimlere ödenen aylıktır. 2016 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 583,92 TL ödenmektedir.

 

*Engelli Aylığı

  Toplumda genellikle “engelli aylığı” olarak bilinen ve 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun” ilgili maddelerince bağlanan aylıktır.

 

*Bakıma Gereksinimi Olanlara Devletin Sunduğu Hizmetler

    Ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç engelli bireylere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne veya varsa İlçe Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir.

*Maaş Alan Engelliler Ayrıca Nakdi ve Ayni Yardımdan Faydalanabilir

     Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nce muhtaç durumdaki ailelerin çocuklarının bakımına destek için ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. Muhtaç olup, engelli çocuğunun bakımında güçlükler yaşayan aileler bu yardımdan yararlanmak için illerinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü veya ilçelerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat edebilirler.

 

*Sosyal Güvencesi Olmayanlar Ortopedik Ve Diğer Yardımcı Araç Ve Gereçleri Alabilirler

   İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat edilerek talepte bulunabilir. Ayrıca; Kızılay ve diğer sosyal yardım amaçlı dernek, vakıf, federasyon, konfederasyonlardan bu konuda bilgi alınabilir.

 

*Hasta Alt Bezi

    Hastalığı nedeniyle “mesane veya rektum” kontrolü olmadığının ( çocuklar için en az iki yaşını tamamlamış olmak kaydı ile)  ve hasta altı bezi kullanması gerektiğinin belirtildiği uzman hekim raporuna dayanılarak reçete düzenlenmesi halinde ihtiyaca binaen kullanılması öngörülen hasta alt bezine ait fatura bedelleri birer aylık devreler halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenir.

 

*Evde Sağlık Hizmeti

     Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsar.

   Evde sağlık hizmeti alan kişiler belirli aralıklarla ziyaret edilir, bakım ve takip sonuçları değerlendirilir ve sonuçlara göre ortaya çıkan ihtiyaçlarla ilgili müdavi tabip veya konsültan tabip ile de görüşerek tedavi planı düzenlenir.

    Evde sağlık hizmetleri sırasında kullanılacak ilaç, tıbbi cihaz ve malzemelerin sağlanması, kullanım şekli, tıbbi atıkların toplanması ve muhafaza edilmesi, enfeksiyonlardan ve bulaşıcı hastalıklardan korunma gibi konularda kişi ve aile bireyleri bilgilendirilir, danışmanlık hizmeti verilir.

   Gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili olarak hastanın aile hekimine bilgi verilir.

 

*Evde Sağlık Hizmetleri Başvurusu

    Başvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafından Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu ile il sağlık müdürlüğü bünyesindeki koordinasyon merkezine veya sağlık kurumları bünyesindeki birimlere telefon müracaatı ile sözlü olarak veya toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi veya aile hekimleri aracılığı ile yapılabilir.

 

 

*Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS)

     EKPSS, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kuru ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınavdır.

 

*Engelli Çocuğu Olan Çalışan Anneler İçin Erken Emeklilik Düzenlemesi

   Sosyal güvenlik reformu olarak bilinen 5510 sayılı Kanunla, sosyal güvenlik sistemimize getirilen yeni bir düzenleme ile başka  birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 01.08.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmesi ve eklenen bu sürenin emeklilik yaş hadlerinden de indirimin yapılması sonucunda erken emeklilik hakkının tanınması sağlanmıştır.

 

*ÖTV Muafiyeti

   Engellilik derecesinin %90 ve üzerinde olduğu, “Engellilere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği sağlık kuruluşlarından (tam teşekküllü Devlet Hastanesi) alınacak rapor ile belgelendirilmesi şartıyla, aşağıda motor silindir hacmi belirtilmiş olan araçlardan birisinin engelliler tarafından ÖTV ödemeden satın alınması veya ithal edilmesine imkan sağlayan vergi muafiyetidir. Engellilik oranı %90’ın altı olanlar için kendi kullanması ve özel tertibat yaptırması kaydıyla ÖTV’ den muaftır.

 

*Engelli Kimlik Kartı İle Sağlanan Hak ve Hizmetler

   Engelli kişilerin faydalanacakları hak ve indirimler; ilgili kurum, kuruluş veya yerel yönetimler tarafından belirlenmektedir. Bunun yanında bazı kamu ve özel sektör kuruluşlarının, engelli kimlik kartı, nüfus cüzdanına işlenmiş engellilik bilgisi ya da engellilere verilen sağlık kurulu raporunu esas alarak engellilere sağladığı kolaylıklar bulunmaktadır.

 

 *Engelliler İçin Ücretsiz Seyahat Hakları

    Engel oranı %40’ın üzerinde olan engelli bireyler ile ağır engelli bireylerin birlikte yolculuk ettikleri en fazla bir refakatçilerine, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı.

   Engelliler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce verilen “engelliler için kimlik kartı” ile söz konusu haktan yararlanabilecekler.

 

*Engelli Vatandaşların Refakatçi Bulundurma Hakkı

   Ücretsiz seyahat hakkından refakatçisi ile birlikte faydalanmak isteyen ağır engelli bireylerin ise Engelli Kimlik Kartlarını YENİLEMELERİ gerekmektedir. Ağır engelli vatandaşların ücretsiz seyahat hakkını refakatçileri ile birlikte kullanabilmeleri için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yeni basılan ve üzerinde “ULAŞIMDA REFAKATÇİ HAKKI VARDIR” ibaresinin yer aldığı kimlik kartını ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

*Müze Ve Ören Yeri Girişlerinde Engellilere İndirim

   Müze ve ören yerlerine, engelliler ile bir refakatçisi, gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kimliklerini ibraz etmek suretiyle ücretsiz biletle girmektedirler.

 

*Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları ve Tabiat Parklarına Girişinde Engellilere İndirim

   Engelliler, harp malulü ve gaziler ile bunların eşleri, çocukları, ve anne babalarından, kimliklerini ibraz etmek suretiyle milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına girişte ücret alınmamaktadır.

 

*Tek Gözlü Olanlar (Monoküler) için Sürücü Belgesi

   2006 yılında yürürlüğe giren “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik” de belirtilen usul ve esaslar dahilinde tek gözlüler ehliyet alabilmektedir.

Yorum yapın

Your email address will not be published. Required fields are marked *