EKİBİMİZ TARAFINDAN AKADEMİK DEĞERLENDİRME

Kurumumuza başvuru yapan  bireylerin sorunlarına yönelik değerlendirme, alanında uzmanlaşmış ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Problemin tür ve derecesine göre eğitimcilerimizin uzman görüşü ile sizlere rehberlik edilmekte, sağlık raporu ile RAM raporuna veya geçici nitelikte özel eğitim / fizik tedavi hizmeti veya psikiyatri takibi önerilmektedir. Değerlendirme aşamasında kullanılan araçlardan bazıları şunlardır;

Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası

Özgül öğrenme güçlüğü bataryası, ilkokul çocuklarına uygulanan, sınıf seviyelerine uygun olarak hazırlanmış sorulardan oluşan bir testtir. Bu testle çocukta özgül öğrenme güçlüğü bulgularına rastlanıp rastlanmadığı hakkında bilgi edinilir ve bu konuda bir rapor hazırlanır. Ayrıca öğrenme güçlüğünün hangi türü (Disleksi – Disgrafi – Diskalkuli) olduğuna dair bir fikir edinilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Ölçeği

Dikkat, konsantrasyon, hareketlilik ve dürtü kontrolü alanlarındaki sorunlarla karakterize olan Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklarındandır. DEHB tanısı olabildiğince fazla kaynaktan bilgi alınarak konmalıdır. Çocukla yalnız görüşme, anne-baba-çocuk görüşmesi, anne-baba görüşmesi, öğretmen ve okulun rehberlik birimleri, çocuğu iyi tanıyan yakın akraba gibi kaynaklardan bilgi alınabilir. Anne-baba, çocuk ve öğretmen tarafından doldurulan çeşitli test ve ölçeklerin doldurulması DEHB tanısı koymaya yardımcı olan işlemlerdir.

Otistik Çocuklar Davranış Kontrol Listesi

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), sosyal etkileşim/iletişimde anlamlı derecede yetersizlikler ve stereotipik davranışlar ile karakterize nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Bir spektrum olarak bu grupta yer alan bireylerde farklı alanlarda farklı düzeylerde yetersizlikler ya da bozukluklar görülebilmektedir. Bu bağlamda Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-V’e göre OSB gösteren bireyler, sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinde (örn., göz kontağı kurmada, ifade edici dil becerilerini yaşına uygun kullanmada, sohbet başlatma ve sürdürmede ve jest ve mimik kullanımında), sosyal bağlamlardaki ilişkilerde (örn., sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme, duyguları anlama ve paylaşma) ve kendini tekrarlayan, stereotipik davranışlar ve duyusal girdiler gibi alanlarda sınırlıklar gösterebilmektedirler.

Bu amaçla yapılmış olan Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-ABC)’nin 1993 versiyonu, 57 maddeden oluşup 5 alt ölçeği (duygusal, ilişki kurma, beden ve nesne kullanımı, dil becerileri, sosyal ve özbakım becerileri) içermektedir. Maddeler gözlemlenen çocukta var ise cevap anahtarına göre 1 ile 4 arasında puanlanmaktadır. 1993 versiyonundan elde edilecek toplam puanlar 0 ile 159 arasında değişmektedir. Puanlama sonucunda 68 puan ve üzerinde olanlar “yüksek olasılık ile OSB gösterir” şeklinde değerlendirilmektedir.

Dikkat Testleri

Dikkat eksikliği, dikkat süresinin ve yoğunluğunun bireyin yaşına göre olması gerekenden az olmasıdır. Bu sorunu taşıyan kişiler belirli bir noktaya odaklanmakta güçlük çekerler ya da dikkatleri kolayca dağılır, dağınık ve unutkandırlar, sık sık eşya kaybederler. Dikkat eksikliğinde sorun dikkat edememek değil, belirli bir noktaya odaklanmamasıdır. Bu tür bireyler aynı anda tüm uyaranlara birden dikkat ederler ve bu nedenle belirli bir işle uğraşırken başka bir uyaran kolaylıkla dikkatin dağılmasına neden olur. O anda uğraştıkları işi bırakıp bir başka işe yönelebilirler. Dikkat süresi yoğunluğu her yaşta farklıdır. 5-6 yaşlarındaki bir çocuk için normal kabul edilebilecek dikkat süresi 12 yaşındaki bir çocuk için kısadır. Bu nedenle her birey kendi yaş dilimi içinde değerlendirilmelidir.

Zeka Testleri

Genel olarak insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yetenekleri kişinin zekası ile bağlantılıdır. Çeşitli şekillerde tanımlanan zekanın buna bağlı olarak farklı içerik ve kriterlerde birçok ölçme testi yer alır. Kurumumuzda eğitim almakta olan çocuklarımıza çeşitli zeka testleri uygulanarak uygun ders programı içeriği hazırlanmaktadır.

BİREYSELSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI

Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri,

eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır.

Bireyselleştirilmiş eğitim programı,

  • Eğitim planında yer alan yıllık amaçlar ve öğrencinin takip ettiği eğitim programını temel alınarak belirlenen kısa dönemli amaçlarını,
  • Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türü, süresi, sıklığı ve bu hizmetin kimler tarafından nasıl sağlanacağını,
  • Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik, araç-gereç ve eğitim materyallerini,
  • Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeleri,
  • Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak yöntem ve teknikleri,
  • Öğrencinin kişisel bilgilerini içerir.