Gelişim Değerlendirme Testleri

Porteus Labirentleri: Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka Testidir.

Catell 2 A:  7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.

Catell 3 A: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.

Good Enough: Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

Gessell:  2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

Metropolitan: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

Frostig: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı Testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

Bender Gestalt: Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

Depresyon

Depresyon tedavisinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi bilişsel-davranışçı terapidir. Bilişsel davranışçı terapi, kişinin kendini acımasızca eleştirme, umutsuzluk, eylemsizlik, sosyal çekilme ve kaçınma gibi uyum bozucu düşünce biçimlerini ve etkisiz davranış örüntülerini yok etmeyi amaçlayan bir terapi yöntemidir. Bu yöntem ile depresyon belirtileri ve depresif duygu durumları 10 ile 15 seans arasında anlamlı bir düzelme göstermektedir.

Kaygı Bozuklukları

Kaygı bozukluklarının tedavisinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi bilişsel davranışçı terapidir. Panik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, fobiler, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu gibi bozukluklar kaygı bozukluklarındandır.

Yaygın anksiyete bozukluğunun bilişsel-davranışçı terapisinde, anksiyeteye zemin oluşturan düşünce (inanç) kalıpları yakalanmaya çalışılır. Çünkü, günlük hayattaki davranışlarımızın çoğu, düşünce yapılarımızla ilişkilidir. Bu düşünce yapılarının ne kadar gerçekçi olduğu, ne kadar işe yaradığı üzerinde durulur. İşe yaramaz olan düşünce yapılarının yerine daha işlevsel düşüncelerin geliştirilmesine çalışılır. Endişeli düşünce yapısının, hayatın belli bir döneminde işe yaramış olmasına karşın, belli bir dönem sonra zarar verici olduğu görülür. Düşünce yapılarıyla birlikte, anksiyetenin artmasına yol açan davranış kalıpları üzerinde durulur. Terapistle birlikte, keyif verici yaşantıları artırmaya çalışılır.

Gelişim Problemleri

Yaşıtlarına uygun gelişim gösteremeyen, dil gelişimi, öz bakım becerileri, kişisel sosyal becerileri, ince motor ve kaba motor becerilerinde desteklenmeye ihtiyacı olan çocuklar için gelişimsel değerlendirme testleri yapılarak, destekleyici çalışmalar konusunda aile bilgilendirmeleri yapılmaktadır.